Privacy Policy
Verantwoordelijke voor de verwerking

 

CUBE Belgium vzw
Raketstraat 50, 1130 Brussel
info@cubelgium.be
hiernagenoemd « CUBE »

 

Toepasselijk recht

De verwerkingen van persoonsgegevens (hierna « de gegevens ») bedoeld in onderstaande privacy policy zijn onderworpen aan de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”) (hierna gezamenlijk genoemd “de privacywetgeving”).

 

 

1.Tot wie is deze privacy policy gericht

Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze leden en voormalige leden, sponsors en voormalige sponsors, bezoekers van onze website www.cubelgium.be (hierna « onze website »), public relations en personen die ons contacteren voor informatie.

 

 

2. Categorieën van verwerkte gegevens

Afhankelijk van de relatie die wij met u hebben, kunnen wij volgende categorieën van gegevens verwerken :

 

a) Leden, sponsors, bezoekers van onze website

 1. Naam, voornaam, geslacht, taal, functie
 2. Adres , telefoon (vast en/of GSM) e-mail
 3. Bedrijfsgegevens : naam, rechtsvorm, adres, telefoon (vast en/of GSM), e-mail, BTW-nr, ondernemingsnummer
 4. Informatie mbt aansluiting bij CUBE (datum, type aansluiting, deelname aan groepen, …)
 5. Informatie mbt inschrijving en/of sponsoring activiteiten/evenementen
 6. Informatie die u ons vrijwillig meedeelt (bv in het kader van enquêtes en/of inschrijvingen op onze website en/of vragen die u stelt)
 7. Uw domeinnaam (automatisch gedetecteerd wanneer u onze webiste bezoekt)
 8. Informatie betreffende de pagina’s bezocht tijdens uw bezoek aan onze website
 9. Datum van registratie van de informatie en bron

 

b) public relations

 • Naam, voornaam, geslacht, taal, functie
 • Adres , telefoon (vast en/of GSM) e-mail
 • Gegevens betreffende het bedrijf of administratie/publieke instantie die u vertegenwoordigt : naam, rechtsvorm, adres, telefoon (vast en/of GSM), e-mail, BTW-nr, ondernemingsnummer
 • Informatie mbt inschrijvingen voor activiteiten/evenementen
 • Informatie die u ons vrijwillig meedeelt (bv in het kader van enquêtes en/of inschrijvingen op onze website en/of vragen die u stelt)
 • Datum van registratie van de informatie en bron
 • Informatie afkomstig van derden

 

Wij kunnen ook van derde partijen informatie ontvangen die op u betrekking heeft (bv. via bedrijven gespecialiseerd in de commercialisatie van gegevens) die wij gebruiken om uw gegevens bij te werken of om u gepersonaliseerde reclame te sturen.

 

 

3. Gebruik van uw gegevens en rechtsgrond

a) Leden, sponsors en bezoekers van onze website

 

Met uw toestemming (rechtsgrond : art. 6a van de privacy wetgeving) verzamelen en verwerken wij uw gegevens voor de volgende doelstellingen:

 • om uw vragen te beantwoorden, via onze website
 • Om u onze nieuwsbrieven te kunnen sturen waarvoor u zich heeft ingeschreven of voor de verwerking van uw deelname aan onze evenementen, opleidingen of wedstrijden
 • In voorkomend geval, voor het beheren van uw account en uw toegang tot onze website

 

U kunt uw toestemming op elk moment terug intrekken (zie infra » uw rechten uitoefenen »)

In het kader van de aanvraag van offerte of de uitvoering van uw overeenkomst (rechtsgrond : art. 6b van de privacy wetgeving) verzamelen en verwerken wij uw gegevens voor de volgende doelstellingen :

 

 • Voor het algemene ledenbeheer en daaruitvoortvloeiende activiteiten, meer bepaald om u informatie te sturen over de activiteiten georganiseerd door CUBE of algemene informatie met betrekking tot het maatschappelijk doel van de vereniging
 • Voor boekhoudkundige doeleinden
 • Voor het voorkomen en bestrijden van fraude en misbruik, beheer van geschillen en juridische procedures, de invordering of overdracht van schuldvordering en de bescherming van onze rechten in het algemeen.
 • Op grond van ons gerechtvaardigd belang (rechtsgrond: art. 6f. van de privacywetgeving)

 

Op grond van ons gerechtvaardigd belang, hetzij in het dader van de promotie van onze producten en diensten via direct marketing, hetzij in het kader van onze economische activiteiten (Rechtsgrond : art. 6f van de privacy wetgeving), verzamelen en verwerken wij uw gegevens voor de volgende doelstellingen:

 

 

 • Om u te informeren voor marketingdoeleinden over onze producten en diensten, eventueel op basis van uw marketingprofiel of voor die van geselecteerde derde partijen, die u willen contacteren
 • Om uw naam en uw bedrijf in de lijsten van de deelnemers aan onze evenementen te vermelden
 • Voor aanvragen tot sponsoring
 • Om uw gegevens te centraliseren, te combineren en te verrijken met behulp van informatie van externe partners
 • Om u te contacteren in het kader van marktonderzoek voor CUBE diensten
 • Om onze producten en diensten te verbeteren
 • Om statistieken en trendanalyses op te maken voor financiële, beheers-, marketing- en rapporteringsdoeleinden;

 

Voor het voorkomen en bestrijden van fraude en misbruik, beheer van geschillen en juridische procedures, de invordering of overdracht van schuldvordering en de bescherming van onze rechten in het algemeen
Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (rechtsgrond: artikel 6c. van de privacy wetgeving):

In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht uw persoonsgegevens te verwerken en/of mee te delen aan de overheid of bij wet bepaalde instanties.

 

b) Public Relations

Met uw toestemming (rechtsgrond : art. 6a van de privacy wetgeving) verzamelen en verwerken wij uw gegevens voor de volgende doelstellingen:

 • om uw vragen te beantwoorden, via onze website of elk ander communicatiekanaal
 • Om u onze nieuwsbrieven te kunnen sturen waarvoor u zich heeft ingeschreven

 

U kunt uw toestemming op elk moment terug intrekken (zie infra » uw rechten uitoefenen »)

Op grond van ons gerechtvaardigd belang bij de visibiliteit van CUBE ten aanzien van onze public relations (rechtsgrond: art. 6f. van de privacywetgeving) verzamelen en verwerken wij uw gegevens voor de volgende doelstellingen:

 • Om u onze pers releases of andere nuttige informatie over CUBE, haar maatschappelijk doel en haar leden te sturen
 • Om u te contacteren in het kader van aanvragen gericht aan de bevoegde juridische autoriteiten
 • Voor aanvragen van sponsoring of deelname aan onze evenementen als spreker of deelnemer

 

4. Bewaringstermijn van uw gegevens ?

 • Categorie Van betrokkenen Bewaringstermijn
 • Prospect/bezoeker website Uw gegevens worden bewaard gedurende drie jaar vanaf de datum van hun registratie.
 • Lid/sponsor
 • Uw gegevens worden bewaard gedurende zeven jaar na einde van lidmaatschap /sponsoring.

Newsletter
U ontvangt de nieuwsbrief op basis van uw toestemming. Als u deze niet langer wil ontvangen, laat het ons weten.

Public Relations
Uw gegevens blijven opgeslagen in onze database zolang als u de functie uitoefent waarvoor uw gegevens werden geregistreerd

 

 

5. Kunnen uw gegevens overgedragen worden aan derden ?

Uw gegevens kunnen aan derden worden doorgegevens in de hiernavolgende gevallen :

 

 • Aan onze onderaannemers, in het kader van de diensten die zij voor ons verstrekken (bv. Externe call centers, reclamebureau, IT service provider …). Deze verwerken uw gegevens enkel op basis van onze instructies.
 • Aan onze commerciële partners sturen zodat zij u promotionele aanbiedingen kunnen sturen, eventueel op basis van uw marketingprofiel
 • Aan onze eventuele rechtsopvolgers
 • Aan bepaalde autoriteiten in het kader van de naleving van onze wettelijke verplichtingen

 

 

6. Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar landen buiten de Europese Unie, meer bepaald wanneer wij werken met Facebook/Google/twitter/LinkedIn,… In dergelijk geval zullen wij erop toezien dat de verwerking van uw persoonsgegevens steeds afdoende beschermd wordt overeenkomstig specifieke contractuele verplichtingen en overeenkomstig de verplichtingen van de privacywetgeving.

 

7. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij stellen alles in het werk om de nodige te technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen die passend en noodzakelijk zijn voor de bescherming van uw gegevens en het respect van uw privacy en om verlies, misbruik of wijziging van de door ons verwerkte gegevens te voorkomen.

 

8. Over welke rechten beschikt u ? Hoe kunt u deze uitoefenen ?

Uw recht op toegang en verbetering:

Conform de bepalingen van de privacy wetgeving, heeft u recht op toegang tot uw gegevens opgenomen in ons bestand. U hebt tevens het recht ons te verzoeken onjuiste gegevens over u te corrigeren of onvolledige informatie aan te vullen.

 

Uw recht om uw toestemming in te trekken :

Indien u de verwerking van uw gegevens gebeurt op basis van uw toestemming kan u die op elk moment opnieuw intrekken.

 

Uw recht op verzet:

U kan zich steeds verzetten, zonder opgave van reden, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens (dwz vragen dat we ze niet meer gebruiken) voor direct marketing doeleinden, evenals tegen het gebruik ervan voor het opstellen van marketingprofielen. U hebt tevens het recht om u te verzetten tegen de doorgave van uw gegevens aan derden voor direct marketing doeleinden.

 

Uw recht om vergeten te worden:

U hebt het recht te verzoeken dat uw gegevens volledig worden verwijderd uit onze database in de gevallen vermeld in de wet.

 

Uw recht op beperking van de verwerking:

In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u vragen om de verwerking ervan te beperken. In dit geval gebruiken we uw persoonsgegevens niet meer totdat het geschil opgelost is.

 

Uw recht op overdraagbaarheid van de gegevens:

Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft meegedeeld. In dergelijk geval zullen uw gegevens overgedragen worden aan de door u opgegeven bestemmeling

Uw rechten uitoefenen
Hoe kan u ons contacteren ?

U dient uw rechten schriftelijk uit te oefenen. Wij behouden ons het recht voor u te verzoeken om ons een bewijs van uw identiteit voor te leggen (om te voorkomen dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere personen).

 

U kan uw aanvraag richten naar volgend adres: CUBE Belgium VZW, tav de Data protection Officer, Raketstraat 50 1130 Brussel
Of per e-mail: info@cubelgium.be

 

Als u ons uw aanvraag per e-mail stuurt, zullen wij – behoudens u ons daartoe andere instructies zou geven – deze ook per e-mail beantwoorden.

 

Overeenkomstig de bepalingen van de privacywetgeving, verwerken wij uw aanvraag binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf het moment dat we in het bezit zijn van alle elementen die nodig zijn voor de behandeling ervan. Indien uw aanvraag complex is, kan deze periode eventueel met maximaal twee maanden verlengd worden, maar in dergelijk geval zullen wij u hierover vooraf informeren.

 

U kan zich bovendien steeds richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of per e-mail gericht aan commission@privacycommission.be.

 

Privacy Policy

Responsable du traitement 

CUBE Belgium asbl
Raketstraat 50 1130 Bruxelles
info@cubelgium.be
Ci-après dénommée « CUBE »

Les traitements de données à caractère personnel (ci-après « les données ») visés par la présente privacy policy sont  soumis au règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données), ci-après dénommée « la règlementation vie privée ».

 

A qui s’adresse notre politique de protection des données ?

Cette politique s’applique à nos membres et ex membres, sponsors et ex sponsors, visiteurs du site web www.marketing.be (ci-après « notre site web), à nos relations publiques, ainsi qu’aux personnes qui nous demandent des informations.

 

Données personnelles collectées

Nous pouvons traiter les types de données suivantes, dépendant de notre relation avec vous :

 

a) Membres, sponsors, visiteurs de notre site web

 • Nom, prénom, sexe, date de naissance, langue, fonction
 • Adresse postale, téléphone, fixe et/ou mobile, adresse email
 • Les coordonnées de votre société (adresse postale, téléphone, fixe et/ou mobile, adresse email), votre numéro de TVA et d’entreprise
 • Informations relatives à votre affiliation à CUBE (date, type d’affiliation, participation à des groupes,…)
 • Informations relatives à vos inscriptions et/ou sponsoring à nos activités/événements
 • Toute information que vous nous avez donnée volontairement (par exemple dans le cadre d’enquêtes d’informations et/ou des inscriptions sur notre site et/ou de questions que vous nous avez posées).
 • Votre nom de domaine (détecté automatiquement à chaque visite sur notre site web);
 • L’ensemble de l’information concernant les pages que vous avez consultées sur notre site ;
 • Date d’enregistrement des informations et source

 

b) Relations publiques

 • Nom, prénom, sexe, langue, fonction
 • Adresse postale, téléphone, fixe et/ou mobile, adresse email
 • Les informations relatives à votre entreprise/administration/instance publique : dénomination, forme juridique, adresse postale, téléphone, fixe et/ou mobile, adresse email, votre numéro de TVA et d’entreprise, activité
 • Informations relatives à vos inscriptions à nos activités/événements
 • Toute information que vous nous avez donnée volontairement (par exemple dans le cadre d’enquêtes d’informations et/ou des inscriptions sur notre site et/ou de questions que vous nous avez posées).
 • Date d’enregistrement des informations et sources

 

Informations provenant de tiers

Nous pouvons également collecter des informations vous concernant provenant de bases de données externes (par exemple via des sociétés spécialisées dans le commerce de données) afin de mettre vos données à jour ou vous envoyer de la publicité personnalisée.

 

Utilisations de vos données et bases légales 

a) Membres, sponsors, visiteurs de notre site web

Avec votre autorisation (base légale : article 6a de la règlementation vie privée), nous collectons et traitons des données en vue des objectifs concrets suivants :

 • Pour répondre aux questions via notre site web
 • Pour l’envoi de nos bulletins d’information auxquels vous êtes inscrits ou pour gérer votre participation à nos événements, formations ou concours.
 • Le cas échéant, pour gérer votre compte et vos accès à notre site web

 

Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment (voir ci-dessous « exercer vos droits »).

Dans le cadre de demandes d’offres ou l’exécution de votre contrat (base légale : article 6b de de la règlementation vie privée) :

 • Dans le cadre de la gestion générale de votre affiliation et des activités qui en découlent, notamment pour vous envoyer des informations sur les activités organisées par CUBE ou des informations générales en rapport avec l’objet social de l’association
 • A des fins comptables
 • Afin de lutter contre les fraudes éventuelles, les délits et les infractions éventuelles et assurer la gestion des litiges et procédures juridiques éventuelles

 

Lorsque nous avons un intérêt légitime, soit dans le cadre de nos activités de marketing soit dans le cadre de la réalisation concrète de nos activités économiques[PS1]  (base légale : article 6f de la règlementation vie privée), nous collectons et traitons des données en vue des objectifs concrets suivants :

 • Afin de vous contacter à des fins de marketing pour nos produits et services, éventuellement sur base de votre profil marketing ou pour ceux de tiers sélectionnés qui souhaitent vous contacter
 • Pour mentionner votre nom et votre entreprise dans les listes de participants à nos événements
 • Pour des demandes de sponsoring
 • Afin de centraliser, combiner et enrichir vos données à l’aide d’informations utiles provenant de partenaires externes
  Afin de vous contacter dans le cadre d’études de marché relatives aux services de CUBE
 • Afin d’améliorer nos produits ou services
 • Afin de suivre nos performances (via des études de marché par exemple).
 • Pour rassembler des données statistiques et (faire) établir des analyses de marché, à des fins financières, de gestion, de marketing ou de reporting.
 • Afin de lutter contre les fraudes éventuelles, les délits et les infractions éventuelles et assurer la gestion des litiges et procédures juridiques éventuelles.

 

Afin de satisfaire aux obligations légales auxquelles nous sommes soumis (base légale : article 6c de la règlementation vie privée) :

Nous sommes également soumis à des obligations légales imposant le traitement, la conservation et la transmission de données personnelles aux administrations compétentes telles que comptables et fiscales.

 

b) Relations publiques

Avec votre autorisation (base légale : article 6a de la règlementation vie privée), nous collectons et traitons des données en vue des objectifs concrets suivants :

 • Pour répondre aux questions via notre site web ou tout autre canal de communication
 • Pour l’envoi des bulletins d’information auxquelles vous êtes inscrits

 

Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment (voir ci-dessous « exercer vos droits »).

Lorsque nous avons un intérêt légitime, dans le cadre de la visibilité de CUBE à l’égard de nos Relations publiques. Dans ce cas, nous veillons toujours à respecter un équilibre entre cet intérêt légitime et le respect de votre vie privée (base légale : article 6f de la règlementation vie privée) :

 • Afin de vous envoyer nos communiqués de presse ou toute autre information utile concernant CUBE, son objet social et ses membres
 • Afin de vous contacter dans le cadre de demandes envoyées aux autorités légales compétentes
 • Pour des demandes de sponsoring ou de participation à nos événements comme orateur ou participant

 

Durée de conservation de vos données?

Catégories de data subjects Durée de conservation
Prospects/visiteur nous conservons vos données pendant trois ans à dater de leur enregistrement
Membre/sponsor nous conservons vos données pendant 7 ans à dater de la fin de votre affiliation/ sponsoring Cette durée de conservation ne s’applique pas si vous êtes redevable d’une dette non payée à CUBE
Newsletter La newsletter est envoyée sur base de votre consentement. Si vous ne souhaitez plus la recevoir, il suffit de nous le faire savoir
Relations publiques vos données restent enregistrées dans notre base de données tant que vous continuez à exercer la fonction pour laquelle vous êtes enregistrés dans notre base de données.

Vos données personnelles peuvent-t-elles être transmises à des tiers ?

Vos données peuvent être communiquées à des tiers dans les cas suivants :

 • A nos sous-traitants dans le cadre de prestations pour notre compte (exemple call centers externes, agence de publicité, prestataires informatiques, clouds …) et uniquement sur base de nos instructions.
 • A des partenaires commerciaux afin que ceux-ci puisent vous envoyer des offres promotionnelles, éventuellement sur base de votre profil marketing.
 • A nos éventuels ayant-droit
 • A certaines autorités dans le cadre du respect de nos obligations légales

 

Transfert de données en dehors de l’Union Européenne

Vos données peuvent être transmises en dehors de l’Union Européenne, notamment  si  nous travaillons avec Facebook/Google/twitter/LinkedIn,… Dans ce cas, nous veillons particulièrement à la protection de vos données par des obligations contractuelles spécifiques et conformément aux obligations de la règlementation vie privée.

 

Comment protégeons-nous vos données ?

Nous mettons tout en œuvre pour prendre les mesures de sécurité organisationnelles et techniques appropriées et nécessaires à la protection de vos données et au respect de votre vie privée, notamment afin d’éviter la perte, l’utilisation illicite ou la modification des informations que nous recueillons.

 

Quels sont vos droits ? Comment pouvez-vous les exercer ?

Description de vos droits et procédure pour les exercer

Votre droit d’accès et de rectification :

Conformément à la règlementation vie privée, vous disposez d’un droit d’accès à vos données. Vous avez également le droit de nous demander de corriger les informations inexactes vous concernant ou de compléter les informations incomplètes.

Votre droit de retirer votre consentement :

Si le traitement de vos données personnelles est basé sur votre consentement, vous pouvez le retirer à tout moment.

Votre droit d’opposition

A tout moment et sans justification, vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données, c’est-à-dire de nous demander de ne plus utiliser vos données, pour du marketing, ainsi que pour établir de profils marketing sur base de vos données. Vous avez également le droit de vous opposer à la transmission de vos données à des tiers pour les mêmes finalités de marketing direct.

 

Votre droit à l’oubli

Vous avez également le droit de demander à ce que vos données soient totalement supprimées de notre base de données dans les cas énumérés par la loi.

 

Votre droit à la limitation du traitement

En cas de contestation relative au traitement de vos données, vous pouvez demander la limitation du traitement de vos données. Dans ce cas, nous n’utiliserons plus vos données tant que la contestation n’aura pas été résolue.

 

Votre droit à la portabilité de vos données

Vous pouvez demander la portabilité des données que vous nous avez communiquées. Dans ce cas, nous les transférerons au destinataire de votre choix.

 

Exercice de vos droits

Comment nous contacter :

CUBE Belgium asbl, a l’attention du Data Protection Officer , Raketstraat 50 1130 Bruxelles
adresse email : info@cubelgium.be

Vous devez nous adresser une demande écrite, accompagnée d’une preuve de votre identité (afin d’éviter que nous ne divulguions vos données à d’autres personnes)

Si vous nous demandez ces informations sous format électronique, sauf contre-ordre de votre part, nous vous répondrons par voie électronique également.

Conformément à la règlementation vie privée, votre demande sera traitée dans les trente jours, à

partir du moment où nous sommes en possession de tous les éléments nécessaires au traitement de votre demande. Si votre demande est complexe, ce délai peut être prolongé de deux mois maximum, mais nous vous en informerons préalablement.

Vous disposez également toujours d’un recours auprès de l’Autorité de protection des Données, à l’adresse Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles, ou par email adressé à commission@privacycommission.be